Over Geosamen

GeoSamen is een initiatief van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Wij werken vanuit de gedeelde visie dat de geo-sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

GeoSamen laat zien wat de geosector te bieden heeft.

Initiatiefnemers

Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica

De stichting ‘Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica’ (NCG) is platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatica overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk, uit de overheid en het bedrijfsleven.

GeoBusiness Nederland

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. In de vereniging werken bedrijven samen met als doel geo-informatie beter te benutten, het marktvolume te vergroten en de marktwerking te bewaken. Naast deze gezamenlijke doelstelling opereren en ondernemen de bedrijven onafhankelijk van elkaar.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK heeft een coördinerende taak op het gebied van het geo-informatiebeleid. Om deze taak uit te voeren overlegt het ministerie met andere departementen, mede-overheden en uitvoeringsorganisaties in het Beraad voor Geo-Informatie.

Ontwikkeling geo-sector 2014-2024

GeoBusiness Nederland, Geonovum en de Vrije Universiteit hebben een verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de geo-sector.

Aan de hand van ontwikkelingen en trends en een analyse van kracht en zwakte van de sector zijn actiepunten geformuleerd voor de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Download Verkenning ontwikkeling geo-sector 2014-2024

GeoSamen: visie

Onder deze titel presenteren overheid, bedrijfsleven en wetenschap hun gedeelde visie op de toekomst van de geosector.

 

 

 

 

De gezamenlijke visie op de geosector is vastgelegd in de Nederlandse uitgave GeoSamen
en de Engelse uitgave
Partners in Geo

Topteam

Het TopTeam houdt toezicht en richt zich op het bevorderen van samenwerking binnen de sector en het vergroten van de zichtbaarheid van de sector.

  • Het onder de aandacht brengen van het maatschappelijke belang, de innovatiekracht en verbindingskracht van geo-informatie;
  • Mensen en organisaties binnen en buiten de geo-sector te helpen om kansen op het gebied van geo-informatie te verzilveren;
  • In onderling overleg drempels voor samenwerking met partners binnen en buiten de geo-sector weg te nemen.

Het Topteam bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van GeoSamen

Arnold Bregt

Arnold Bregt

Voorzitter Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica

Ed Nijpels

Ed Nijpels

Voorzitter GeoBusiness Nederland

Hans Tijl

Hans Tijl

Voorzitter Beraad voor Geo-informatie

Het TopTeam komt twee keer per jaar bijeen. GeoBusiness Nederland voert het secretariaat van het Topteam. De verslagen van het Topteam vindt u hier.

Start GeoSamen

Strategisch overleg

Het strategisch overleg komt drie keer per jaar bijeen en verbindt de strategische lijnen uiteengezet door het topteam met de praktijk. Het secretariaat van dit overleg wordt verzorgd door Geonovum.

Wetenschap

Jaap Zevenbergen – professor Land Administration and Management – Faculteit ITC Universiteit Twente

Jantien Stoter – professor Spatial Data Infrastructure – TU Delft

Bedrijfsleven

Camille van der Harten – directeur GeoBusiness Nederland

Mark Herbold – CEO bij Esri in the Netherlands en Vicevoorzitter GeoBusiness Nederland

Overheid

Noud Hooyman – Hoofd Geo-Informatie MinBZK

Pieter van Teeffelen – directeur Dataland

Rob van de Velde – directeur Geonovum